په کابل کې زورواکي ۸۳ میلیون افغانۍ پوروړي دي- د برښنا شرکت

(Last Updated On: January 1, 2019)

آریانا نیوز ته رسیدلي اسناد ښيي، چې په کابل کې شاوخوا څلوېښت زورواکي، اوسني او پخواني حکومتي چارواکي له څو کلونو راپدیخوا د برښنا شرکت ۸۳ میلیون افغانۍ پوروړي دي.

د برښنا شرکت په پوروړیو کې د ولسمشر له لومړي مرستیاله نیولې بیا تر نورو زورواکو، یو شمېر پخواني او اوسني حکومتي لوړ پوړي چارواکي شامل دي.

یاد اسناد ښیي، چې درې اتیا میلیون افغانۍ له زورواکو او چارواکو سره دي، چې له کلونو راپدیخوا یې برښنا شرکت ته ندي سپارلي.

مشترک عبدالرشید 50.104.479 افغانۍ پوروړی دی، چې ګته ترې د ولسمشر لومړي مرستیال     جنرال دوستم پورته کړې.

مشترک محمد ابراهیم 4.834.953 افغانۍ   پوروړی دی، چې ګته ترې د ولسمشر لومړي مرستیال     جنرال دوستم پورته کړې.

مشترک محمد شریف 1.204.000 افغانۍ پوروړی دی، چې ګته ترې د ولسمشر لومړي مرستیال     جنرال دوستم پورته کړې.

مشترک سیمع الله 39.882 افغانۍ پوروړی دی، چې ګته ترې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم پورته کړې.

56.183.836 افغانۍ د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور او میلمستونونو پور دی.

مشترک کرتار سنگه  1.590.963 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د ولسمشر سلاکار حاجی الماس پورته کړې ده.

مشترک کرتار سنگه 3.993.363 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د ولسمشر سلاکار حاجی الماس پورته کړې ده.

5.584.326  افغانۍ د ولسمشر د سلاکار حاجي الماس پوری، نوموړي خپل پور په قسط کړی دی.

مشترک خالد 145.704 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د اجرائیه رییس داکتر عبدالله عبدالله ساتونکي پورته کړې ده.

مشترک نوروز علی 1.028.534 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د کورنیو چارو وزارت ستر پاسوال   پورته کړې ده.

مشترک گل آقا  495.006 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې  د سرحداتو وزیر ګل آقا شېرزي  پورته کړې ده.

مشترک حامد 111.587 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د اجرائیه رییس داکتر عبدالله عبدالله سلاکار پورته کړې ده.

مشترک میرولی 26.185 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د ملي دفاع وزارت یو لوړپوړي کارکوونکي پورته کړې ده.

1.807016 افغانۍ د ګل اغا شېرزي په ګډون د حکومتي چارواکو پور دی.

مشترک دین محمد 1.459.462 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې جنرال جرات پورته کړې ده.

مشترک جلندر سنگهـ 142.850 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې جنرال جرات پورته کړې ده.               

مشترک محمد نادري 195.137 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې د جنرال جرات یو کارکوونکي پورته کړې ده.

1.797.432 افغانۍ د جنرال جرات او کارمندانو پور دی.

مشترک د ښاروالۍ د ای بلاکونو د دهلیز 1.058.114 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه پورته کوونکی یې قاری سمیع زورګوی دی.

مشترک د ښاروالۍ ۷ بلاک 411.300 افغانۍ پور پرې پاتې دی، چې ګټه ترې قاري بمیع زورګوي پورته کړې ده.

مشترک د ښاروالۍ ۵ بلاک  119.145 افغانۍ پور یې پاتې دی، چې  ګټه ترې قاری سمیع زورګوي پورته کړې ده.

مشترک د ښاروالۍ ۲ بلاک  463.903 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې قاری سمیع زورګوي پورته کړې ده.

مشترک د ښاروالۍ لومړی بلاک 250.531 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې قاری سمیع پورته کړې ده.

د برېښنا شرکت د پورونو په نوملړ کې پر قاري سیمع زورګوي 2.302.993 افغانۍ پور دی، چې دوی یې زوراکی بولي.

مشترک ریال سنګهـ 1.5593685افغانۍ پوروړی دی، چې  ګټه ترې زمرت پلورونکي کرمشاه زور ګوی پورته کړې ده.

مشترک نور حبیب  1.008.784افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې جهادي قومندان پورته کړې ده.          

 

مشترک سید مقصود  455.045 افغانۍ پوروړی دی، چې ګټه ترې زور ګوی پورته کړې ده.

مشترک جان احمد 1.204.000 افغانۍ پوروړی دی او ګټه ترې قومندان جان احمد پورته کړې ده.     

مشترک د آریا ښارګوټی ۳۶ واحد ۳۱ بلاک 127.276 افغانۍ پور دی، چې ګټه ترې  شرین آقا پنجشیري زور ګوی پرته کړې ده.

مشترک اجمل  باقیداری     66.144 افغانی  استفاده کوونکي پسر جنرال نوروز.

3.690.986  افغانۍ په نورو زرواکو او څو جهادي قومندانانو پور دي

مشترک  محمد اعظم   باقیدرای  1.866.702 افغانی استفاده کوونکي مهمان خانه رووف ابراهیمی رییس مجلس نمانیدگان.

مشترک محمد انور    باقیدرای    615.463   افغانی             استفاده کوونکي عضو مجلس نمایندگان

مشترک محمد اکبر     باقیداری    1.274.152               استفاده کوونکي عضو مجلس نمانیدگان

مشترک محمد اکبر      باقیدرای       254.456افغانی       استفاده کوونکي عضو مجلس نمانیدگان

مشترک محمد عرفان     باقیداری        200.618 افغانی        استفاده کوونکي عضو مجلس نمایندگان

مشترک سهراب      باقیداری       26.405 افغانی        استفاده کوونکي خواصی عضو مجلس نمایندگان

مشترک عبدالله      باقیدرای      47.546 افغانی          استفاده کوونکي خواصی عضو مجلس نمایندگان

مشترک عبد الباعث    باقیداری    1.100.428 افغانی        استفاده کوونکي لالی حمید زی عضو مجلس نمایندگان

مشترک علی احمد     باقیداری     139.550 افغانی       استفاده کوونکي عضو مجلس نمایندگان

مشترک محمد حکیم     باقیداری     116.240 افغانی       استفاده کوونکي ایوبی عضو مجلس نمایندگان

3.159.395  د ولسي جرګې یو شمیر غړي پور وړي دي چې یو میلیون یوازې د ولسي جرګې د رييس عبدالرووف ابراهیمي د میلیمستون له درکه دي.

مشترک منور سنگه      مبلغ باقیداری     966.669 افغانی      استفاده کوونکي برادر مارشال فهیم است

مشترک هری سنگه      باقیداری         212.405 افغانی        استفاده کوونکي برادر مارشال فهیم

مشترک محمد یعقوب    باقیداری       137.138 افغانی          استفاده کوونکي داماد مارشال فهیم

مشترک محمد زبیر     باقیداری      666.171 افغانی           استفاده کوونکي شوهر خواهر مارشال فهیم

مشترک محمد عثمان    باقیداری     341.762 افغانی           استفاده کوونکي پسر کاکای مارشال فهیم

2.324.145 افغانۍ د مارشال فهیم په ورور، زوی او اوښي باندې پور دي.  

مشترک کرتار سنگه       باقیداری  474.296 افغانی            استفاده کوونکي معین پیشین وزرات مواد مخدر

مشترک راجن سنگه    باقیداری     658.983 افغانی           استفاده کوونکي شهردار پیشین پنجشیر

مشترک  یاسین     باقیداری       89432 افغانی              استفاده کوونکي جنبش روشنایی

مشترک واحد 10 بلاک 4 شهرک آریا     222.735       استفاده کوونکي رییس دفتر حامد کرزی

مشترک  واحد 37 بلاک 15 شهرک آریا      87.870 افغانی      استفاده کوونکي سناتور زلمی زابلی

مشترک  عبدالرزاق     باقیداری    269.120 افغانی         استفاده کوونکي دفتر حزب آقای انوری

مشترک سید حسین       باقیداری     544.983 افغانی           استفاده کوونکي منزل سید حسین انوری 

مشترک محمد امان      باقیداری      134.704  افغانی       استفاده کوونکي منزل سید حسین انوری 

مشترک شیر علی         باقیداری       232.377 افغانی       استفاده کوونکي منزل سید حسین انوری 

له نشه يي توکو سره د مبارزې پخوانی مرستیال، د پنجشیر پخوانی ښاروال، د جنبش روشنايي دفتر، د حامد کرزي د دفتر ريیس ، سناتور زلمی زابلی او د سید حسین انوري په میلیمستون  2.708.500 افغاني پور پاتې دي.

  له دې سربیره یو شمیر دولتي اداري، حکومتي چارواکي او زورواکي هم شته چې تر اوسه یې د برېښنا پور نه دی پرې کړی.

یو شمیر زورواکو چې ژمنه یې کړې وه په څو پړاوونو کې به خپلې پیسې پرې کوي، ژمنې یې نه دي پرځای کړي.

 په کابل کې یو شمېر زورواکي د برښنا شرکت، دري اتیا میلیون افغانۍ پوروړي دي.

About Ariana News

Avatar

Check Also

د لاجورد له لارې یوه سوداګریزه ټولګه ترکیې ته لیږدول شوې ـ سوداګر

(Last Updated On: January 18, 2020)  د لاجورد له لارې تر اوسه یوه سوداګریزه ټولګه …