Tag Archives: نمانیدگان مردم

ایجاد کمیته ۲۵ نفری برای رسیده‌گی به تنش‌های مجلس نماینده‌گان

اعضای مجلس نماینده‌گان، یک کمیته تازه ۲۵ نفری دیگر را برای رسیده‌گی به تنش ایجاد شده بر سر کرسی ریاست مجلس ایجاد کردند. شماری از نماینده‌گان مردم در مجلس می‌گویند، از ادامه بی‌سرنوشتی مجلس به ستوه آمده اند و باید یک راه حل قانونی برای حل این معضل جستجو شود. …

ادامه... »

ادامه تنش‌ها و درگیری‌های فزیکی در مجلس نماینده‌گان

جای‌گاه مجلس نماینده‌گان با آزمون بزرگی مواجه شده است و هر گونه تلاش برای رفتن مجلس به بحران توهین و بی حرمتی به تمامی مردم افغانستان پنداشته می‌شود. شماری از نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند که خانه ملت باید از کشمکش‌ها و گروگان‌گیری‌ها از سوی برخی حلقات نجات …

ادامه... »

بن بست در مجلس نماینده‌گان بر سر احراز کرسی ریاست مجلس

تنش‌ها بر سر احراز کرسی ریاست در مجلس نماینده‌گان به بن بست رفت. شماری از نماینده‌گان مجلس با ابراز این مطلب می‌گویند که خانه ملت باید از سوی افراد مشخص از گروگان‌گیری نجات داده شود. با این حال، این نماینده‌گان تاکید می‌ورزند که پس از این به رسم اعتراض در …

ادامه... »