خبرهای تازه

Tag Archives: طرح اداره موقت مشروط

جنبش رستاخیز تغییر «طرح اداره موقت مشروط» را به عنوان بدیل حکومت فعلی پیشنهاد کرد

فعالان سیاسی جنبش رستاخیز تغییر که منتقدان سخت گوش حکومت اند، “طرح اداره موقت مشروط” را به عنوان بدیل حکومت، به دفتر سازمان ملل در کابل سپرده اند. به گفته این فعالان، بربنیاد این طرح می خواهند که رهبران حکومت از قدرت کنار بروند و اداره موقت برای شش ماه …

ادامه... »