عاجل خبرونه

test by sushil Pahsto

Test by sushil Pashto

این مسئولین می گویند عملیات تحت نام خنجر توس ط قوای امنیتی ا       فغان، از صبح روز چهارشنبه آغازشده است و تا کنون ادامه دارد که دراین عملیات به شمول ..جنگ جویان خارجی تلفات و خسارات سنگینی بر مخالفین دولت وارد شده است.           …

نور... »