اخبار ویژه

Featured Dari

تعداد ۵۰۰ نا شنوا در کابل امروز و فردا آله شنوایی بدست می آورند

این کمک از سوی بنیاد بیات و بنیاد ستارکی صورت گرفته است. آمنه افضلی سرپرست وزارت کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین در برنامه ی کمک به ناشنوایان بیان داشت که در افغانستان فقر زیاد است و امکانات دولت کمتر. وی افزود به همین دلیل در استراتیژی انکشاف ملی حمایت …

ادامه... »