پس از خبر

PROGRAM-Pas az khabar Dari

پس از خبر: مصاحبه با محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه کشور

اخیرا” با بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان موضوعات مهم کشوری مانند تشکیل کمیته گزینش، انتخابات پارلمانی، توزیع تذکره های الکترونیکی و لویه جرگه تعدیل قانون اساسی به فراموشی سپرده شده است در این برنامه مشکلات امنیتی در افغانستان و موضوعات مهم ذکر شده با محمد محقق معاون دوم ریاست …

ادامه... »