خبرهای تازه

تحول

PROGRAM-Tamarkuz Dari

در سه ناحیه کابل، ۴۸ درصد بلند منزل ها بدون مجوز اعمار شده اند

ساخت بلند منزل ها و خانه های خود سر در پایتخت همواره چالش برانگیز بوده است. سرپرست شاروالی کابل در گفتگوی با آریانا نیوز می گوید؛ بررسی ها در سه ناحیه مرکزی پایتخت نشان میدهد که، چهل و هشت درصد بلند منزل ها بدون مجوز شاروالیاعمار شده و احتمال دارد …

ادامه... »