عاجل خبرونه

په تېرو دولس ورځو کې څه باندې۳۳۰فلسطینیان وژل شوي دی

(Last Updated On: July 20, 2014 10:53 am)

mideast-israel-palestinians.jpeg28-460x3071

فلسطینيچارواکيوايي،پهتېرودولسورځوکېپرغزه د داسرائیليځواکونوپههوايي بریدونو کېڅهباندې۳۳۰تنهوژلشويدي.

اسرائیلودجولایپهاتمهدحماسدوسلوالودراکټي بریدونو پهځوابکېپرغزههواييعملیاتپيلکړل.

زرگونهپيادهاسرائیليعسکردجمعېپهورځدحماسدوسلوالودپټوځایونواوراکټویشتونکیودویجاړولولپارهغزېتهننوتل.

داسرائیلپوځوايي،چېدجمعېپهورځې يې دوهعسکر،داسرائیلو خاورېتهدحماسدیوشمېروسلوالودننوتلودمخنیويپرمهالپهنښتهکېووژل شول.

لهدېسرهداسرائیلوتلفاتپېنځه تنوتهرسیږي.

په دې عملیاتوکېدوهملکياسرائیلاویوعسکرچېظاهراپهتېروتنهویشتلشوی و،وژلشويدي.

ټاکل شوې د ملگرو ملتونو سرمنشي بانکي مون د کړکېچونو د پای ته رسولو لپاره منځني ختیځ ته سفر وکړي.

له دیارلس ورڅو را پدیخوا اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړي او تر اوسه په دې موده کې ۳۳۰ فلسطنیان وژل شوي دي.

About Ariana News

Check Also

عارف علوی د پاکستان د نوي ولسمشر په توګه غوره شو

(Last Updated On: September 04, 2018 7:48 pm) د پاکستان پارلمان د سې شنبې پر …