خبرهای تازه

شورای عالی صلح: بدون نقش جوانان افغان ،روند صلح در افغانستان ناممکن است

(Last Updated On: ژانویه 23, 2013)

مسوولان شورای عالی صلح، نقش جوانان را در تامین صلح در افغانستان خیلی ها مهم میخوانند و به این باور اند که بدون همکاری جوانان، مشکل است که صلح در این کشور تامین شود.

اسماعیل قاسمیارمسوول روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان دولت را مکلف میداند تا زمینه فعالیت ها را برای جوانان در بخش های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مهیا سازد.

آقای قاسمیار در رابطه به اینکه حضور فعال جوانان نقش مستقیم و نتایج مثبت بالای پروسه صلح دارد گفت: ” مردم ما چشم دوخته به جوانان ما، زیرا جوانان در تامین امنیت و وحدت ملی یگانه کلید حل مشکلات ما و شما خواهند بود.

درهمین حال تیموراسحاق زی معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از طرح پالیسی جدیدی که برای جوانان تا یک ماه دیگر تقدیم خواهد شد یاد آوری نموده گفت: ما تا یک ما بعد راپور جدیدی را تقدیم خواهیم نمود که در تمام عرصه ها وضعیت جوانان را تشریخ خواهد کرد.

به گفته معین جوانان وزارت طلاعات و فرهنگ گفتگو های در رابطه به وضعیت جوانان در تمام بخش های افغانستان به خصوص در رابطه به تامین صلح در کشور با همکاری نهادهای جامعه مدنی صورت گرفته که در نتایج آن نسبت به بررسی های که در سال های قبلی داشتیم وضعیت رو به بهبود را نشان میدهد.

بخاطرهمکاری در تامین صلح در کشور، گفتگو ها صورت گرفته است”.

درعین حال، شماری از جوانان، کارکرد این نهاد را موثر نمیدانند و میگویند:

بی کاری، موانع در ادامه تحصیلات و نیز رو آوردن به مواد مخدر از جمله چالش های جدی در زندگی جوانان در افغانستان خوانده میشود.

About ATN News

Avatar

Check Also

بارنده گی ها زیان های مالی و جانی به پکتیکا وارد نموده است

(Last Updated On: ژانویه 21, 2020)ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت پکتیکا میگوید که از …