رییس جمهور: حکومت تلاش دارد عواید داخلی را سالانه تا ۸ میلیارد دالر افزایش دهد

(Last Updated On: March 07, 2018 8:38 pm)

رییس جمهور اشرف غنی هنگام گشایش دوره دیگر کاری مجلس نماینده گان بیان داشت که تلاش های حکومت در جریان است تا عواید دولتی کشور از دو اعشاریه دو میلیارد دالر به هشت میلیارد دالر در سال افزایش یابد.

آقای غنی گفت: “ما بر همه منابع عایداتی فکر کردیم تا عواید خود را به هشت میلیارد دالر در سال برسانیم و به پای خود بایستیم.”

آیا این خواست رییس جمهور عملی می شود؟

به باور مسوولان سکتور خصوصی شفافیت میتواند که این خواست را تحقق بخشد.

سخی احمد پیمان، معاون اتحادیه ی معادن و صنایع تصریح نمود: “ما از این حرف های رییس جمهور استقبال می کنیم. برای جمع آوری مالیات باید سیستم ویژه ایجاد شود. این رقم به آسانی بدست می آید.”

رحم الدین حاجی آغا، رییس بورد متشبثین نیز تصریح کرد: “اگر رییس جمهور می خواهد از پروژه های بزرگ این رقم را تکمیل کند، امکان پذیر است. اما اگر از سکتور خصوصی بخواهد مشکل جدی است.”

افغانستان اکنون بخش بزرگی از بودجه ای انکشافی خود را از کمک های خارجی تمویل می کند.

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …