برخورد متحدان خارجی در نشست سام سرد بود

(Last Updated On: September 06, 2015 4:28 pm)

SENIOR OFFICIALS FOR AFGHAISTSN

 

اشتراک کنندگان نشست بین المللی سام میگویند: هرچند تعهدات از سوی متحدان خارجی داده شد اما این برخورد نسبت به سال های قبل سردتربود. ازسوی هم برخی دیگر برگزاری دو نشست بزرگ را درچنین اوضاع امنیتی برای افغانستان یک برد بزرگ می دانند و از هماهنگی و ارایه برنامه ازسوی افغانستان خرسند اند.

کابل از آزمون برگزاری  دو نشست کلان و مهم بین المللی به در شد. سام و ریکا به پایان رسید اما این نشست ها چه دستاوردها و دست آویزهای به دنبال داشت ؟برخی از اشتراک کنندگان در نشست سام میگویند: برخورد متعهدان بین المللی نسبت به سالیان قبل سرد بود.

زرقا یفتلی عضو نشست سام میگوید” برداشت ما این بود که برخوردها نسبت به سال های گذشته سردتر بود آن شور وهیجان دیده نمی شد هرچند تاکید دوباره بردوام همکاری ها ازسوی این متحدان صورت گرفت مثل امریکا ، انگلیس ، هند)

برخی دیگر نفس برگزاری این دو نشست بین المللی را در  کابل باوجود ناامنی ها  امیدوارکننده دانسته میگویند: حکومت توانسته است همچنان توجه را به کمک و تعهدات کماکان جلب کند.

جاوید کوهستانی آگآه سیاسی میگوید ” باوجود مجموعه از ناامنی ها برگزاری این نشست ها امیدوارکننده است ، نشان داد که متعهدان کماکان به افغانستان توجه دارند”

برخی دیگر از اعضای نشست سام می گویند: افغانستان هنوز در محراق توجه جهانیان قرار دارد و حکومت کم کمکی توانسته است یک همگرایی را درمنطقه به نفع افغانستان ایجاد کند.

عزیز رفیعی عضو نشست سام گفت ” آمادگی ها خوب گرفته شده بود ، برنامه ها ازسوی حکومت خوب ارایه شدند و دیده شد که افغانستان دونرهای اصلی اش را ازجمله امریکا ، بانک جهانی را باخود دارد اما آنچه امیدوار کننده بود ، دید این متحدان نسبت به اآینده افغانستان بود افغانستان تاحدودی توانسته است یک همگرایی را درمنطقه ایجاد کند و دراین نشست نمایان بود”

نشست همکاری های منطقوی اقتصادی ریکا و نشست نمایندگان ارشد کشورهای کمک کننده به افغانستان سام  به تاریخ سه و چهارسپتامبر درکابل برگزار شد.

 

فرحناز فروتن گزارش 

About Ariana News

Check Also

سیگر: بخش بزرگ کمک های امریکا در بیرون از افغانستان سرمایه گذاری شده است

(Last Updated On: September 23, 2018 5:18 pm)جان ساپکو رییس اداره بازرس ویژه امریکا برای …