Tag Archives: قانون

طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومت از سوی مجلس نماینده گان تائید شد

مجلس نماینده گان کشور در نشست امروز، طرح قانون ثبت دارایی های مقام های حکومت را با اکثریت آرا تایید کرد. بر بنیاد این قانون، تمامی مقام های حکومت مکلف هستند تا دارایی های شان را ثبت کنند، تا شفافیت حساب دهی به میان آید. شریفی بلخابی، رئیس کمیسیون تقنین …

ادامه... »

قانون محصول مخابراتی از سوی مجلس سنا تایید شد

قانون محصول مخابراتی که از سوی مجلس نماینده گان رد شده بود، با اکثریت آرا امروز از سوی مجلس سنا تائید شد. ماده اختلافی این قانون گرد آوری ده درصد محصول کارت های مصرفی شرکت های مخابراتی در مجلس نماینده گان بود، اما کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس سنا اظهار …

ادامه... »

اتحادیه حقوق دانان فرمان رییس جمهور در مورد سن بازنشستگی افسران نظامی را خلاف قانون میدانند

اتحادیه حقوق دانان، فرمان رییس جمهور در مورد سن بازنشستگی افسران نظامی را خلاف قانون اساسی و بی پروایی در برابر حاکمیت قانون میدانند. بررسی های اتحادیه حقوق دانان نشان میدهد که چهارده فرمان تقنینی ریاست جمهوری بنیاد قانونی ندارد و رییس جمهور با این کارش حاکمیت قانون را صدمه …

ادامه... »

طرح تعدیل قانون ثبت و احوال و نفوس از سوی پارلمان رد شد

طرح تعدیل قانون ثبت و احوال و نفوس که در یک فرمان تقنینی از سوی رییس جمهور به مجلس فرستاده شود بود، از سوی اعضای مجلس نمایندگان رد شد. بیشتر اعضای مجلس نمایندگان برای طرح تعدیل این قانون رای رد دادند. بسیاری از شهروندان افغانستان درباره چگونگی ثبت قومیت افراد …

ادامه... »

«کسانی که غریب، بیچاره و بی واسطه هستند، هنوز هم در تحت قانون قرار دارند»

امروز تفاهم نامه های مبارزه با فساد اداری میان سه نهاد امنیتی و دادستانی کل در ارگ ریاست جمهوری امضا شد. دادستان کل کشور می گوید: که پس از این بررسی تمامی پرونده های فساد در نهاد های امنیتی علنی می شود. فرید حمیدی، دادستان کل کشور در این نشست …

ادامه... »