خبرهای تازه
Home / تجارت / حکومت قرارداد ساخت فابریکه ‘پیش ساخت’ را با یک شرکت ترکی امضا کرد

حکومت قرارداد ساخت فابریکه ‘پیش ساخت’ را با یک شرکت ترکی امضا کرد

prefobricationسید سعادت منصور نادری، وزیر شهر سازی و مسکن قرار داد طرح، نصب و فعال سازی صنعت ساختمانی پیش ساخت را با شرکت ترکی ویفا امضا کرد.

هزینۀ ایجاد این فابریکه ۱۱ میلیون دالر برآورد شده است، که از بودجۀ دولت افغانستان پرداخت خواهد شد.

آقای نادری گفته است: “با احداث این فابریکه و تولید مواد ساختمانی پیش ساخت میتوانیم برای اعمار مکاتب، شفاخانه ها، پوهنتون ها، مساکن قابل استتاعت و مسایر تاسیسات با مصرف کمتر، وقت کم، و استفادۀ بیشتر از مواد ساختمانی داخلی و ایجاد فرصت برای رشد صنایع داخلی با درنظر داشت استحکام و ستندردهای بین المللی تهیه نماییم.”

شرکت ترکی ویفا در زمینۀ بلند بردن ظرفیت و تهیۀ تجهیزات با وزارت شهرسازی همکار خواهد بود.

ارهان گونر، رییس شرکت ویفا گفته است: “اکنون ما وارد مرحلۀ میشویم که هماهنگی ها و همکاری های خود را پیش از اینکه فابریکه ها آمادۀ تولید شوند آغاز مینماییم، ما برنامۀ آموزش انجینران افغان و تیم های تخنیکی را در ترکیه آغاز میکنیم.”

این فابریکه با ۳۷ پایه ماشین کار را آغاز میکند و قرار است تا ۱۲ ماه دیگر به بهره برداری برسد.

به گفتۀ وزیر شهر سازی، این فابریکه توانایی تولید ۳۰۰ هزار متر مربع قطعات پیش ساخت را در یک سال خواهد داشت.

گزارشگر: لیدا نیازی

About Written by: ariananews.af

Check Also

?????????????????????

عزیز: گفتگوهای صلح با طالبان نیازمند ارادۀ پاکستان و فشارهای بین المللی است

دولت پاکستان میگوید، وضاحت در رویکرد دولت افغانستان در مورد گفتگوهای صلح، یکجا با اراده …