عاجل خبرونه
Home / پس از خبر / پس ازخبر: د افغانستان حکومت موژ د بي ځآیه شوي کسانوته دمرستي لپآره ۵ سوه میلیونه دالر ته ارتیا لړو

About Written by: ariananews.af

Check Also

پس ازخبر: ګن شمیرهیوادونو په افغانستان قضیي کې ښکیل دي

پس ازخبر: ګن شمیرهیوادونو په افغانستان قضیي کې ښکیل دي